GeoSamen is een samenwerkingsverband van wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Hieronder vindt u de initiatiefnemers. Klik op namen om te zien wat zij doen op het gebied van geo-informatie en waarom zij GeoSamen zo belangrijk vinden.

 

ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een coördinerende taak op het gebied van het geo-informatiebeleid. Om deze taak goed uit te voeren overlegt het ministerie met andere departementen, mede-overheden en uitvoeringsorganisaties in het Beraad voor Geo-Informatie.

Lees meer…

Om de geosector goed te laten functioneren heeft de overheid ook het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs als partner nodig. Met GeoSamen is het gelukt om een gedeelde stip aan de horizon neer te zetten. GeoSamen inspireert de samenwerking binnen de overheid en biedt tevens de leidraad voor het overleg dat het ministerie namens de overheid met de andere partners voert.

ROx_IM_Logo_2_RGB_pos-op-wit-300x107
Website ministerie van Infrastructuur en Milieu 


 

NCG

De stichting “Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica” (het NCG)  is een voortzetting van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (de NCG). Het NCG is het Nederlands platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatica een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk, uit de overheid en het bedrijfsleven.

Lees meer…

Het NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij op de volgende wijze door:

  • Kennis tussen wetenschap en praktijk over te dragen;
  • Te adviseren over kennisontwikkeling en onderzoek, afgestemd op de voorziene behoeften van de Nederlandse samenleving;
  • Strategische verkenning, scenariostudies en trendanalyses ten aanzien van de technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein te bevorderen en onderzoek in dit kader te initiëren.

Dat mede ten behoeve van de vormgeving van het geo-informatiebeleid van de overheid, het aardobservatiebeleid daaronder begrepen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De activiteiten in het kader van GeoSamen passen gelet op waar het NCG voor staat één op één in de doelstellingen van het NCG. Voor het NCG is het daarom logisch om te participeren in GeoSamen. GeoSamen is een belangrijk project omdat er in Nederland sprake is van een terugtredende (Rijks)overheid. De overheid wil dus minder sturend en initiërend gaan optreden. De lacune die hierdoor ontstaat kan opgevangen worden door vanuit overheid, geo-business en wetenschap meer en nauwer te gaan samenwerken.

Logo NCG

Website NCG


 

GeoBusiness Nederland

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. In de vereniging werken bedrijven samen met als doel geo-informatie beter te benutten, het marktvolume te vergroten en de marktwerking te bewaken. Naast deze gezamenlijke doelstelling opereren en ondernemen de bedrijven onafhankelijk van elkaar.

Lees meer…

GeoBusiness Nederland stimuleert een breed en intensief gebruik van geo-informatie producten en diensten door overheden, bedrijven en consumenten. GeoBusiness Nederland zorgt ervoor dat haar leden kunnen opereren in een Europese markt die open, competitief en vrij van obstakels is. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door goede contacten te onderhouden met overheden, wetenschappelijke en onderwijsinstellingen en belangenorganisaties in nieuwe markten.

Mede hierdoor verwerft het Nederlandse bedrijfsleven een internationaal toonaangevende rol. GeoBusiness Nederland wordt door de stakeholders in de driehoek (bedrijven, overheidsorganisaties, en wetenschap- en onderwijsinstellingen) gezien als de spreekbuis en netwerkorganisatie voor de bedrijven in de geo-sector.

De geo-sector is een overzichtelijke sector. De verschillende stakeholders kennen elkaar goed en ontmoeten elkaar in reguliere overleggen. Samenwerken in de geo-sector refereert aan de “driehoek”, de organisatie en positie van de drie stakeholders: bedrijven, overheidsorganisaties, en wetenschap- en onderwijsinstellingen.  Het afgelopen decennium is de samenwerking vooral aanbod gedreven geweest, waarbij het initiatief vooral lag bij de overheid. Dit heeft veel opgeleverd.

GeoSamen zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de drie stakeholders in balans is en geborgd is op het hoogste niveau – in de vorm van een Strategisch Overleg en een Topteam. GeoBusiness Nederland stimuleert het zoeken van kansen, mogelijkheden en toepassingen in nieuwe sectoren waar belangrijke maatschappelijke thema’s actueel zijn. De zorg, energie, agrofood, milieu en bouw zijn sectoren waarin die kansen manifest zijn. Samenwerken in de driehoek is noodzakelijk om het geweldige potentieel van geo-informatie en geo-technologie in deze nieuwe sectoren te introduceren.

Logo Geobusiness

Website GeoBusiness Nederland