Missie en strategie

GeoSamen is een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven en wetenschap (‘de driehoek’). GeoSamen staat voor samenwerken in de driehoek vanuit een gedeelde visie op de toekomst van de geosector. De samenwerking blijft niet beperkt tot de sector zelf, maar richt zich ook op nieuwe sectoren en toepassingsgebieden. Om dit te realiseren zal worden gezocht naar steeds wisselende coalities van deelnemers van zowel binnen als buiten de sector.

GeoSamen zal zelf geen operationele activiteiten ontplooien, maar vooral ‘strategisch en tactisch’ actief zijn. Het Strategisch Overleg zal zich richten op het agenderen van actuele onderwerpen en die koppelen aan de thema’s uit de visie GeoSamen. Vanuit het Strategisch Overleg wordt de agenda bepaald voor het TopTeam Overleg. Het TopTeam houdt toezicht en zal worden ingezet om doorbraken te creëren op het gebied van samenwerken binnen de sector en zal de zichtbaarheid van de sector in nieuwe sectoren vergroten.

Matrix strategie en missie GeoSamen

Matrix strategie en missie

De onderwerpen zullen selectief worden uitgezocht. Van aanbodgedreven naar vraaggestuurd. GeoSamen zal zich met name richten op de vraag uit nieuwe toepassingsdomeinen.

Samenwerken met de andere partners staat centraal in GeoSamen, maar het hoeft niet zo te zijn dat alle onderwerpen altijd gezamenlijk moeten worden opgepakt. De partners uit de driehoek zullen elkaar informeren en zorgen voor een goede afstemming. Er is begrip voor de positie en wijze waarop de verschillende ‘stakeholders’ in de samenwerking zitten. Per onderwerp zal worden bepaald of en hoe er kan worden samengewerkt.

Het Strategisch Overleg zal een rol vervullen van aanjager en/of katalysator. Vanuit deze rol en aanpak zullen nieuwe sectoren worden benaderd. Dit wordt gedaan in samenwerking met de achterban – de geo-community.

 • GeoSamen / Strategisch Overleg is er voor afstemming, coördinerend overleg, strategische en tactische afstemming.
 • GeoSamen / Strategisch Overleg is niet operationeel en heeft geen financiering.
 • Gezamenlijk optrekken in nieuwe sectoren en toepassingsgebieden – gezamenlijke aanwezigheid.
 • Strategisch Overleg schakelt het TopTeam in om zichtbaar te zijn voor de eigen achterban / community en in nieuwe sectoren.

Strategisch Overleg  schakelt het TopTeam in wanneer activiteiten dreigen vast te lopen. Als zo’n activiteit belangrijk wordt geacht dan via het TopTeam ondersteuning creëren  of de  juiste impuls geven.

Speerpunten
Samen willen we de juiste dingen doen. Om focus aan te brengen in de samenwerking richten wij ons op de volgende speerpunten:

 • Basis op orde
 • Kennisinfrastructuur
 • Open data
 • Innovatie
 • Beter benutten
 • Marketing en communicatie
 • Internationaal
 • Samenwerking in de gouden driehoek

Inhoudelijke onderwerpen
Hierbij richten wij ons in eerste instantie op de volgende:

 • Zorg
 • Ruimte en mobiliteit
 • Energie
 • Bouw
 • Water